ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική (και κάθε  ειδικός όρος επεξεργασίας δεδομένων που συμφωνείται σε κάθε συνεργασία, συναλλαγή) διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, χάρη συντομίας ΓΚΠΔ, τον Νόμο 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ), τον Ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που  η ZZDOT  συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email:  [email protected]

 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της ZZDOT λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία, από μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ISO 27001-Certification). Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επειδή η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον διαδικτυακό τόπο πελάτη, προμηθευτή.

Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν οι τρίτοι,  παρά τις έγγραφες συμβάσεις που συνάπτουμε.

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας συμφωνείτε με την αποθήκευση και χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της αίτησης επικοινωνίας τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά προς το σκοπό επικοινωνίας, διατηρούνται για 5 χρόνια και δεν διαβιβάζονται σε κανέναν τρίτο για οποιοδήποτε σκοπό.

Στην περίπτωση «διαδικτυακών συνδέσμων» (link) με άλλες ιστοσελίδες που ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η ZZDOT δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Η ZZDOT διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντοτε στο πλαίσιο του εκάστοτε υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας της ZZDOT έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και αντίταξης σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την ZZDOT ΑΕ, Αμβροσίου Φραντζή 16, 11745, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Ελλάδα.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.
Η ZZDOT διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (www.dpa.gr).

Google Partner